ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Проекти

 

   2001/2002 г. и  2002/2003г. фондация «Отворено общество» подкрепи проект „Искам да зная, за да мога“ на училището по програма «Образование» за допълнителна подготовка на ученици от ромски произход в ІV и VІІ клас за успешно завършване на етап. Със средства по проекта са закупени учебна и художествена детска литература, помагала, карти и учебни пособия, награди за проведени състезания и тематични вечери, екскурзии с учебна цел. В резултат се увеличи успехът и всички участници от целевата група продължиха в следващ клас.  

             

   2008 г. - По национална програма «Училището - желана територия на ученика», модул «Развитие на извънучилищната дейност» се реализира проект «Работилница за кукли и театър».  Дейностите са свързани с прочит и драматизации на художествени произведения, театър на маса, театър с кукли , посещение на постановка в Драматично - музикалния театър «Константин Кисимов в гр.Велико Търново. Ефектът от него - бягствата от училище намаляха драстично, а средният успех по български език се увеличи.

 

   2009 г. -  Проект «Облагородяване на зелените площи в училищния двор» , финастиран от ПУДООС към МОСВ. В резултат беше създадена зелена зона с  6 пейки, кошчета за отпадъци, цветна алея.

 

   2010г. – Местната инициативна група (МИГ) Лясковец-Стражица с подкрепата на фондация «Америка за България» финансира училищен проект «Би-Бит» за оборудване на кабинет по БДП.

 

    2012/2013 г.- проект «УСПЕХ».В училището работиха 4 групи за дейности по интереси: Клуб „Моят приказен свят“, Арт-студио, Клуб „Млад журналист“, Клуб „Компютърен дизайн и анимация“

 

    2013-2015г. – Проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. В групите за целодневно обучение бяха обхванати над 95% от учениците в четири полуинтернатни групи. Със средства от проекта бяха оборудвани със спортни съоръжения стаи за отдих и игри, осигурено безплатно столово хранене и занимания по интереси.

 

   2016г. – оборудван нов кабинет с терминални устройства по НП „ИКТ в училище“.

 

 2016/ 2017г.- Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, учения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"- фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.В училището работиха 4 групи за извънкласни дейности- клуб по гражданско образование "Аз и светът около мен", клуб "Сръчни ръце", студио "Арлекин" и клуб "Въведение в бизнеса".Организирани бяха и допълнителни обучения по български език и литература и по математика в прогимназиален етап.Обхванати бяха 54 деца.

 

Проектът продължава и през тази учебна 2017/ 2018г.В училището работят 5 групи за обучителни трудности по български език и литература и по математика с общо 23 ученици от начален и прогимназиален етап. Сформирана е 1 група за извънкласни дейности- "Работилница за приказки и театър"- с общо 16 ученици.

 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 

Анкетна карта- можете да видите --->ТУК

 

Индивидуална образователна карта- може да видите --->ТУК

 

 

 2017г.- 2019г. Проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове.

  Проектът е 26- месечна инициатива на Център "Амалипе", Община В.Търново, 10 училища и НПО "Стъпка по стъпка".Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни /училища, родителска общност, общинска администрация/ и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и- ангажиране на ромските родители.В проекта ще бъдат включени над 760 ученици, от които 579 са от етническите малцинства.

   Общата цел е да допринесе за повишавен на образователното ниво на ромската общност във Великотърновска област, както и за изграждането на учениците от етническите малцинства като пълноценни граждани с потенциал за успешна реализация на пазара на труда и в обществения, политическия и културния живот, което е ключова предпоставка за устойчивото развитие на областта и особено на селските райони в нея.Това ще бъде осъществено чрез следните дейности по проекта:

  1. Създаване на подкрепящи структури за образователна интеграция
  2. Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование
  3. Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование
  4. Подкрепа за образованието в етнически смесена среда
  5. Активизиране, организиране и овластяване на родителите
  6. Подсигуряване на устойчивост и разширяване на модела
  7. Публичност и визуализация                                                                                                                                                                                       ПАРТНЬОРИ

      ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"

 1.Община Велико Търново

 2.СУ "Вл.Комаров" гр.В.Търново

 3.ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

 4.ОУ "Хр.Смирненски" с.Самоводене

 5.ОУ "Св.Кл.Охридски" с.Виноград

 6.СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Златарица

 6.1 СУ "А.Каралийчев" гр.Стражица

 7.ОУ "Св.П.Хилендарски" гр.Г.Оряховица

 8.ОУ "Бачо Киро" гр.Б.Черква

 9.Сдружение "Стъпка по стъпка" гр.В.Търново

 ОУ "Ф.Тотю" с.Върбовка

 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Батак

 

                                                            О Б Я В А

Училището обявява прием на документи за ръководители на групи по проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 "Заедно намираме решения:образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по:

 

Дейност 2- Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите  на задължително образование (иновативни извнкласни дейности за превенция на отпадането), сборна група V- VII клас

 

Дейност 3-Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование (Фолклор на етносите- ромски фолклор), сборна група I- IV клас

 

Срок за подаване на документите: 30.09.2017г.

 

Необходими документи:

1.Заявление до директора

2.Автобиография

3.Диплома за завършено висше образование и придобита квалификация "учител"

4.Документ за професионален опит

5.Медицинско свидетелство за лица, които не са в трудови правоотношения с училището

 

Телефон за връзка: 06166/ 26-09

 

Директор: Донка Игнатова

 

 Презентацията за извънкласните дейности и работата по проекти, може да видите ---> ТУК

 

 

 

 

 

 

Проекти - Изображение 1