ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Състав на училищния екип

           

   Училищният екип осъзнава новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Тази мисия можем да открием в доклада да ЕК по образование, в който са изведени следните приоритети:

  • Учене за знания и компетентности („да се учим да учим”).
  • Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионални задължения („да се учим да правим”).
  • Учене, насочено към социални умения-да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели („учене, за да живеем в разбирателство с другите”).
  • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи („да се учим да бъдем”).

            Във връзка с тези приоритети в Стратегията за развитие на училището за периода 2014-2017 година педагогическият екип си е поставил следната

 

   ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане  оптимална подготовка на учениците по ДОИ чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания.

 

 

Състав на училищния екип:

 

Донка Великова Игнатова, директор

 

Начални учители:

Христо Петров Петров, учител I- II клас

Мариана Стефкова Станчева, старши учител ІII- ІV клас

 

 

Учители прогимназиален етап:

Витка Георгиева Димитрова, главен учител, специалист по български език и литература

Георги Александров Гьозов,  учител прогимназиален етап, специалист по история и география

Наталия Валентинова Желева- Дачева, учител прогимназиален етап, специалист по математика

Силвия Стефанова Иванова,  учител прогимназиален етап, специалист по физическо възпитание и спорт

 

Учители целодневно обучение:

Христо Иванов Бърдаров, учител ЦДО начален етап в сборна група /І- ІV клас/ , специалист по НПУП

 

 Непедагогически персонал:

 

Завеждащ административна служба:

Илиянка Иванова Широканова

 

Старши счетоводител:

Йорданка Иванова Тодорова

 

Чистач:

Мирослав Маринов Иванов