ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Документи

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите ---> ТУК

Стратегия за развитие на училището, може да видите --->ТУК

Годишен план за дейността, може да видите--->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване, може да видите--> ТУК

Училищен учебен план- 1 клас- 2016/2017г., може да видите--->ТУК

Училищен учебен план- 5 клас- 2016/ 2017г., може да видите---> ТУК

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите --->ТУК

Правилник за дейността, може да видите ---> ТУК

Правилник за пропусквателния режим, може да видите --->ТУК

Заявление и декларация за информирано съгласие, може да видите --->ТУК

Училищен учебен план- 2 клас- 2017/ 2018г., може да видите---> ТУК

Училищен учебен план - 6 клас- 2017/ 2018г., може да видите---> ТУК

Училищен учебен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017- 2018 година, може да видите---> ТУК

Заповед за утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки за учебната 2018/ 2019г., може да видите---> ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/ 2019г., може да видите--- > ТУК

График за консултации за учебната 2018/ 2019г. може да видите---> ТУК

Седмично разписание на часовете за I учебен срок на учебната 2018/ 2019г. може да видите--- >ТУК

Спортен календар за учебната 2018/ 2019г. може да видите ---> ТУК

Инфо 138- приемане и преместване на ученици, може да видите ---> ТУК

Инфо 150- издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до  VI в училище на чужда държава, може да видите ---> ТУК

Инфо 153- издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи, може да видите---> ТУК

Седмично разписание на часовете за II учебен срок на учебната 2018/ 2019г може да видите --> ТУК

Училищен учебен план- 7 клас- 2018/ 2019г, може да видите ---> ТУК

Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище, може да видите ---> ТУК

Годишен план за дейността на училището за учебната 2018/ 2019г., може да видите --->ТУК