ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Проекти

        2020/ 2021г- Информация за изпълнение на дейности по Национална програма "Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот", може да видите--- >ТУК

 

     2020/ 2021г- Информация за проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", може да видите--->ТУК

 

      2019/ 2020г- Информация за клуб "Дигитален свят" по проект BG05M2OP001-2.012.0001 "Образование за утрешния ден", може да видите--->ТУК

 

     Информация за дейностите по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/ 2020, може да видите--->ТУК

 

     Презентация за извънкласните дейност и работата по проекти, може да видите--->ТУК

 

    2017- 2019г.-проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област", финансиран от Оперативна прогрма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

      Проектът е 26- месечна инициатива на Център "Амалипе", община Велико Търново, 10 училища и НПО "Стъпка по стъпка".Той цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни /училища, родителска общност, общинска администрация/ и комбинира дейности на училищно, междуучилищно, общинско и областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование,повишаване качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етническа смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и ангажиране на ромските родители.В проекта ще бъдат включени над 760 ученици, от които 579 са от етническите малцинства.

     Общата цел е да допринесе за повишаване на образователното ниво на ромската общност във Великотърновска област,както и за изграждането на учениците от етническите малцинства като пълноценни граждани с потенциал за успешна реализация на пазара на труда и в обществения,  политическия и културния живот, което е ключова предпоставка за устойчиво развитие на областта и особено на селските райони в нея.Това ще бъде осъществено чрез следните дейности по проекта:

   1.Създаване на подкрепящи структури за образователна интеграция

   2.Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование

   3.Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование

   4.Подкрепа на образованието в етнически смесена среда

   5.Активизиране, организиране и овластяванет на родителите

   6.Подсигуряване на устойчивост и разширяване на модела

   7.Публичност и визуализация

 

   ПАРТНЬОРИ

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"

   1.Община Велико Търново

   2.СУ "Вл.Комаров" гр.В.Търново

   3.ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

   4.ОУ "Хр.Смирненски" с.Самоводене

   5.ОУ "Св.Кл.Охридски" с.Виноград

   6.СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Златарица

   6.1. СУ "А.Каралийчев" гр.Стражица

   7.ОУ "Св.П.Хилендарски" гр.Г.Оряховица

   8.ОУ "Бачо Киро" гр.Бяла черква

   9.Сдружение "Стъпка по стъпка" гр.В.Търново

   ОУ "Ф.Тотю" с.Върбовка

   ОУ "ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Батак

 

                    О Б Я В А

   Училището обявява прием на документи за ръководители на групи по проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/ 05.07.2017 "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове по:

Дейност 2- Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежажите на задължително образование (иновативни извънкласни дейности за превенция на отпадането), сборна група  V- VII клас

Дейност 3- Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование (Фолклор на етносите- ромски фолклор), сборна група I- IV клас

Срок за подаване на документите: 30.09.2017г.

 

Необходими документи:

1.Заявление до директора

2.Автобиография

3.Диплома за завършено висше образование и придобита квалификация "учител"

4.Документ за професионален опит

5.Медицинско свидетелство за лица, които не са в трудови правоотношения с училището

 Телефон за връзка: 06166/ 2609

  Директор: Донка Игнатова

 

      2016/ 2017г-проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"- фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и обрацование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.В училището работиха 4 групи за извънкласни дейности- клуб по гражданско образование "Аз и светът около мен", клуб "Сръчни ръце", студио "Арлекин" и клуб "Въведение в бизнеса". Организирани бяха и допълнителни обучения по български език и литература и по математика в прогимназиален етап.Обхванати бяха 54 деца.

Проектът продължава и през тази учебна година 2017/ 2018г.В училището работят 5 групи за обучителни трудности по български език и литература и по математика с общо 23 ученици от начален етап и прогимназиален етап.Сформирана е 1 група за извънкласни дейности- "Работилница за приказки и театър"- с общо 16 ученици.

 

 ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

Анкетна карта, може да видите--->ТУК

Индивидуална образователна карта, може да видите---->ТУК

 

      2016г.- оборудван нов кабинет с терминални устройства по Национална програма "ИКТ в училище".

 

     2013- 2015г- проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".В групите за целодневно обучение бяха обхванати над 95% от учениците в четири полуинтернатни групи.Със средства от проекта бяха оборудвани със  спортни съоръжения стаи за отдих и игри, осигурено безплатно столово хранене и занимания по интереси.

 

      2012/ 2013г.- проект "УСПЕХ". В училището работиха 4 групи за дейности по интереси: Клуб "Моят приказен свят", Арт- студио, Клуб "Млад журналист", Клуб "Компютърен дизайн и анимация".

 

      2010г.-Местната инициативна група (МИГ Лясковец- Стражица) с подкрепата на фондация "Америка за България" финансира училищен проект "Би- Бит" за оборудване на кабинет по БДП.

 

     2009г.- проект "Облагородяване на зелените площи в училищния двор", финансиран от ПУДООС към МОСВ.В резултат беше създадена зелена зона с 6 пейки, кошчета за отпадъци, цветна алея.

 

   2008г.- По Национална програма "Училището- желана територия на ученика", модул "Развитие на извънучилищната дейност" се реализира проект "Работилница за кукли и театър".Дейностите са свързани с прочит и драматизации на художествени произведение, театър на маса, театър с кукли, посещение на постановка в Драматично- музикалния театър "Константин Кисимов" в гр.В.Търново.Ефектът от него- бягствата от училище намаляха драстично, а средният успех по български език се увеличи.

 

   2001/2002 г. и  2002/2003г. фондация «Отворено общество» подкрепи проект „Искам да зная, за да мога“ на училището по програма «Образование» за допълнителна подготовка на ученици от ромски произход в ІV и VІІ клас за успешно завършване на етап. Със средства по проекта са закупени учебна и художествена детска литература, помагала, карти и учебни пособия, награди за проведени състезания и тематични вечери, екскурзии с учебна цел. В резултат се увеличи успехът и всички участници от целевата група продължиха в следващ клас.