ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Състав на училищния екип

           

   Училищният екип осъзнава новата си мисия на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания. Тази мисия можем да открием в доклада да ЕК по образование, в който са изведени следните приоритети:

  • Учене за знания и компетентности („да се учим да учим”).
  • Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионални задължения („да се учим да правим”).
  • Учене, насочено към социални умения-да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели („учене, за да живеем в разбирателство с другите”).
  • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи („да се учим да бъдем”).

            Във връзка с тези приоритети в Стратегията за развитие на училището за периода 2018-2022 година педагогическият екип си е поставил следната

 

   ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане  оптимална подготовка на учениците по ДОИ чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания.

  

Състав на училищния екип:

 

Витка Георгиева Димитрова, директор

 

Педагогически персонал:

 

Начални учители:

Мариана Стефкова Станчева, старши учител II-IV клас

Христо Иванов Бърдаров, учител I- III клас

 

Учители прогимназиален етап:

Иван Цанев Цанев, учител, специалист по български език и литература

Мирослав Йорданов Крумов, учител прогимназиален етап, специалист по английски език и японски език

Пламенка Георгиева Николова, старши учител прогимназиален етап, специалист по математика

 

 

Непедагогически персонал:

Завеждащ административна служба:

Илиянка Иванова Широканова

 

Старши счетоводител:

Йорданка Иванова Тодорова

 

Чистач:

Мирослав Маринов Иванов