ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Документи

УЧЕБНА 2023/ 2024 година

Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

График за класни и контролни работи през І учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

График за класни и контролни работи през ІІ учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

График за консултации за І учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, може да видите---->ТУК

График за консултации за ІІ учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

Дневно разписание за учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на работещите с деца, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите--->ТУК

Национален спортен календар на МОН за учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

План за изпълнение на Стратегията за развитие на училището, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за І учебен срок на учебната 2023/ 2024 година, може да видите--->ТУК

Стратегия за развитие на училището за периода 2023/ 2028 година, може да видите--->ТУК

Училищни учебни планове I- VII клас, може да видите--->ТУК

Форми на обучение за учебната 2023/ 2024 година, може да видите--- >ТУК

 

УЧЕБНА 2022/ 2023 година

График за класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2022/ 2023 година, може да видите---> ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

Дневно разписание за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

График за консултации за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за I учебен срок за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите--->ТУК

Училищни учебни планове I- VII клас, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на работещите с деца, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите--->ТУК

Форми на обучение за учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

График за класни и контролни работи през I учебен срок на учебната 2022/ 2023 година, може да видите--->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, може да видите--->ТУК

Стратегия за развитие на училището, може да видите--->ТУК

=-=-=-=-=-=-=-=-

УЧЕБНА 2021/ 2022 година

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти, може да видите--->ТУК

График за класни и контролни работи през ІІ учебен срок на учебна 2021/ 2022г.,може да видите--->ТУК

Заповед за определяне на край на І учебен срок и начало на ІІ учебен срок за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Промяна в дневното разписание на часовете в начален етап за дните на тестване, може да видите--->ТУК

Правила за работа на училището за учебната 2021/ 2022г. в условията на COVID-19, може да видите---> ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/ 2022г., може да видите---> ТУК

Годишен план за дейността на училището, може да видите---> ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите---> ТУК

Седмично разписание на часовете за I учебен срок на учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Дневно разписание за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

График за класни и контролни работи през I учебен срок на учебна 2021/ 2022г, може да видите--->ТУК

График за консултации за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Училищни учебни планове I- VII клас, може да видите--->ТУК

Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище, може да видите--->ТУК

Форма на обучение за учебната 2021/ 2022 година, може да видите--->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, може да видите--->ТУК

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите--->ТУК

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

УЧЕБНА 2020/ 2021 година

Правила за работа на училището за учебната 2020/ 2021г в условията на COVID- 19, може да видите--->ТУК

Стратегия за развитие на училището за периода 2021- 2024г, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите--->ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

Годишен план за дейността на училището, може да видите--->ТУК

Форми на обучение за учебната 2020/ 2021 годино, може да видите---> ТУК

Дневно разписание за учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за I учебен срок на учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

Училищни учебни планове I- VII клас, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за II учебен срок на учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

График за консултации, може да видите--->ТУК

Училищен план- прием за I клас за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Училищен план- прием за V клас за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище, може да видите--->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, може да видите--->ТУК

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 УЧЕБНА 2019/ 2020 година

Седмично разписание на часовете  за I учебен срок на учебната 2019/ 2020г, може да видите--->ТУК

Годишен план за дейността на училището за учебната 2019/ 2020г, може да видите--->ТУК

Форми на обучение за учебната 2019/ 2020г, може да видите--->ТУК

График за консултации за учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

Спортен календар за учебната 2019/ 2020г, може да видите--->ТУК

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в училището за учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

Годишен план за квалификационните дейности през учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

План за контролната дейност на директора за учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за II учебен срок на учебната 2019/ 2020г, може да видите--->ТУК

График за класните и контролни работи през II учебен срок на учебната 2019/ 2020г., може да видите--->ТУК

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

УЧЕБНА 2018/ 2019 година

Заповед за утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

График за консултации за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за I учебен срок на учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Спортен календар за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Седмично разписание на часовете за II учебен срок на учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Училищна програма за превенция на ранното отпадане от училище, може да видите--->ТУК

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

Мерки за повишаване качеството на образование, може да видите ---> ТУК

Стратегия за развитие на училището, може да видите --->ТУК

Годишен план за дейността, може да видите--->ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване, може да видите--> ТУК

Училищен учебен план- 1 клас- 2016/2017г., може да видите--->ТУК

Училищен учебен план- 5 клас- 2016/ 2017г., може да видите---> ТУК

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище, може да видите--->ТУК

Етичен кодекс на училищната общност, може да видите --->ТУК

Правилник за дейността, може да видите ---> ТУК

Правилник за пропусквателния режим, може да видите --->ТУК

Заявление и декларация за информирано съгласие, може да видите --->ТУК

Училищен учебен план- 2 клас- 2017/ 2018г., може да видите---> ТУК

Училищен учебен план - 6 клас- 2017/ 2018г., може да видите---> ТУК

Училищен учебен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2017- 2018 година, може да видите---> ТУК