ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Административни услуги

Инфо 138- приемане и преместване на ученици, може да видите ---> ТУК

   Заявление за записване на ученици в I клас, може да видите---> ТУК

   Заявление за записване на ученици в V клас, може да видите---> ТУК

 

 Инфо 143 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование и заявление, може да видите---> ТУК

 

Инфо 150- издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до  VI в училище на чужда държава, може да видите ---> ТУК

    Заявление за признаване на завършен клас в чужда държава-1 стр., може да видите---> ТУК 

    Заявление за признаване на завършен клас в чужда държава- 2 стр., може да видите--->ТУК

 

Инфо 153- издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи, може да видите---> ТУК

     Заявление за издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование, може да видите---> ТУК

     

     Заявление за издаване на удостоверение за преместване, може да видите---> ТУК

     Заявление до директора за отсъствие на ученик, може да видите---> ТУК

     Заявление до класния ръководител за отсъствие на ученик, може да видите---> ТУК

     Заявление за записване на ученик в целодневна организация на учебния ден, може да видите---> ТУК

 

 Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави, може да видите--->ТУК