ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Училищни ценности

 • Съхраняване живота и здравето на учениците и персонала
 • Съблюдаване на законността
 • Зачитане правата на децата  и персонала.
 • Безопасност на учениците и персонала
 • Възможности за личностно развитие на учениците и персонала
 • Обогатяване дейностите на учениците и персонала
 • Качество на образователния процес и образователния продукт
 • Гражданска възпитаност и принос към обществения живот
 • Толерантност и уважение към учениците с различна култура и религия
 • Удовлетворение от живота в училище
 • Комуникация и общуване с родители и потребители
 • Конструктивно решаване на проблеми
 • Грижа за средата на училището и околната среда
 • Недопускане  на агресия и насилие
 • Уважение на различните мнения и различните гледни точки
 • Съблюдаване на общокултурни и национални ценности.