ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Мисия на училището

 

   Основното предназначение на училището е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците във всички сфери.

 

   Предлага обучение, възпитание и социализация на ученици от І до VІІІ клас с възможности за интеграция и грижи за деца със специални образователни потребности в една достъпна и творческа среда.

 

   ОУ ”Свети Климент Охридски” осигурява общообразователна подготовка по съответните общообразователни изисквания.

 

   Приоритетите на училището са постигане на оптимална подготовка на учениците по ДОИ, налагането  му като успяващо училище с безопасна и естетически издържана среда.

 

   За възпитанието, обучението и социализацията на учениците се грижи и отговаря педагогически персонал с висока квалификация, стремеж за обучение и самоусъвършенстване. Учителите имат компетенции както за преподаване във функционални класни стаи, така и за съобразяване с индивидуалните особености на учениците.